• วัดบันดาลใจ

  " โครงการที่จะชวนทุกคนมาร่วมพลิกฟื้นวัด
    สู่ความหมายที่แท้จริงอย่างสมสมัย "

 • วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

  “ วัดขั้นอุดมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ”

 • วัดสุทธิวราราม

  “ วัดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองที่พักผ่อนทางจิตวิญญาณ
     ของนักเรียน นักท่องเที่ยวและชุมชน ”

 • วัดชลประทานรังสฤษดิ์

  “ วัดเมืองที่มีพุทธวิถีร่วมสมัยท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น
    เป็นฐานทัพแห่ง “ปัญญา” และวิถีการเผยแผ่ธรรมอย่างสมสมัย ”

 • วัดนางชี

  “ วัดสงบรมรื่นกลางชุมชน คงคุณค่าศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓
     อนุรักษ์ประเพณีชักพระทางน้ำหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ ”

โครงการ วัดบันดาลใจ

ความคิดริเริ่มของสถาบันอาศรมศิลป์ ที่เห็นความสำคัญของวัด
ที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในสังคมไทย ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นพื้นที่ทางธรรม ที่สร้างแสงสว่างแห่งปัญญา
นำพาผู้คนแก้ไขปัญหาด้วยสติ สู่การนำทางแห่งการพ้นทุกข์
โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณ นอกจากนั้น วัดยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากร
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็นโรงเรียน เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้
ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
บทบาทเหล่านี้ ได้ถูกลดทอนและกำลังจะขาดหายไปจากสังคม จากเหตุปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในยุคปัจจุบัน
...
จะทำอย่างไร ที่จะพลิกฟื้นบทบาทดั้งเดิมของวัด
ให้กลับมาสู่งการเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของสังคมอย่างสมสมัย
...
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น "รมณียสถาน" ให้กับวัด ให้เป็นอารามที่สงบ ร่มรื่น
เป็นธรรมชาติ น่าอยู่ น่าสบาย เอื้อต่อการพักผ่อน สงบจิตใจ และเรียนรู้ธรรม
จึงเป็นงานสำคัญอันดับต้น ที่สถาบันอาศรมศิลป์มองว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
จะเป็นจุดเริ่มที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเมื่อมีพื้นที่ที่ดีแล้ว เป้าหมายการฟื้นวัด
และศรัทธาของผู้คนที่มีต่อวัดอย่างยั่งยืน คือการมีกิจกรรมที่ดี
และการจัดการที่ดีโดยการ นำของพระสงฆ์ ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายต่างๆ ของวัด

องค์ความรู้ Learning

ถ้าวัดได้เรียนรู้หลักการออกแบบ
ศาสนสถาน จะช่วยให้วัดปรับภูมิทัศน์
และ สร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
 

ข่าวสาร

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อรับข่าวสาร
และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สมัครสมาชิก

ข้อคิดจากการทำงาน