“ทำไมนักออกแบบ ถึงสนใจเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวัดบันดาลใจ?”
13 มีนาคม 2562
เมื่อ ‘ความรัก’ ไม่ได้จำกัดแค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แต่ถูกแปลงรูปเป็น ‘ความรักในวิชาชีพ’ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ เข้าร่วมบันดาลวัด ของเหล่านักออกแบบ กับ หนึ่งคำถาม ที่นำไปสู่อีกหลากคำตอบ ให้เราได้รู้ว่า…
การรวมตัวกัน “โดยนัดหมาย” ... สืบเนื่องจากวันมาฆบูชาที่ผ่านมา
13 มีนาคม 2562
หากย้อนกลับไปเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน เกิดการรวมตัวพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ของเหล่าพระสงฆ์สาวกทั้งหมด ๑,๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เพื่อเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรับฟังโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็น ‘หัวใจ’ ของพระพุทธศาสนา
วัด กับ การจัดการขยะ
13 มีนาคม 2562
วัด กับ การจัดการขยะ” . คุณปราณี หวาดเปีย (ครูปุ้ย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิล โรงเรียนรุ่งอรุณ
ข่าววัดราษฎร์บูรณะดูงานวัดสุทธิวราราม
24 กันยายน 2561
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะศึกษาแนวทางการปรับภูมิทัศน์ของวัดสุทธิวราราม เก็บข้อมูลเตรียมทำแผนพัฒนาวัด
ข่าววัดป่าเทพนิมิตมงคลดูงานวัดป่าโนนกุดหล่ม
24 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสจากวัดป่าเทพนิมิตรมงคล จ.เลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ พร้อมศึกษาระบบการจัดการของวัดซึ่งเป็นวัดต้นแบบในโครงการวัดบันดาลใจในระยะที่ ๑ เริ่มงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยมีทีมงานวัดบันดาลใจร่วมให้ข้อมูลและให้คำแนะนำเบื้องต้น