วัดบันดาลใจ

เป็นพื้นที่กลางสำหรับวัดที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง
ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ภายในวัด ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
เพื่อนำวัดสู่การพัฒนาตามหลักสัปปายะ 4 อาวาสสบาย
อาหารสบาย บุคคลสบาย และธรรมสบาย โดยโครงการ
จะเป็นตัวกลางในการประสานเชื่อมโยงกับฆราวาส
กลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มนักออกแบบได้แก่
สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกร กลุ่มนักสร้างสรรค์
กิจกรรม นักบริหารจัดการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อนุรักษ์วัดโบราณสถาน การจัดการความรู้
หรือด้านพฤษศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาช่วยทำงานออกแบบ
และวางแผนปฏิบัติการพัฒนาวัดอย่างเป็นองค์รวม
และสร้างการมีส่วนร่วมกับวัด ชุมชน องค์กรต่างๆ
ในพื้นทีขับเคลื่อนการทำงานไปสู่การเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้
ที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  


หลักสูตร
วัดบันดาลใจ

หลักสูตรวัดบันดาลใจ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานของวัดบันดาลใจ
มาเป็นระยะเวลา ๗ ปี และเห็นถึงความต้องการชุดความรู้
พื้นฐานส่วนหนึ่ง ที่เป็นเครื่องมือช่วยท่านเจ้าอาวาส
ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด รวมถึงพระลูกวัดและฆราวาส
ในการพัฒนา ดูแลอาราม ศาสนสถานและสิ่งแวดล้อมของวัด
ให้มีคุณภาพที่ดี มีความร่มรื่น สัปปายะ เหมาะสมกับ
การเป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางศาสนาและส่งเสริมการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม

หลักสูตรวัดบันดาลใจนี้ เน้นการให้กรอบความรู้เบื้องต้น
เครื่องมือ วิธีการดำเนินการ และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนากายภาพของวัด โดยเน้นการตั้งคำถาม
เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และบริบทของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม