องค์ความรู้

วัดบันดาลใจได้จัดทำองค์ความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรม
และการจัดการเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์ นักออกแบบ นักกิจกรรม และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ได้มาร่วมงานกับวัดบันดาลใจ
ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์การถอดปัจจัยความสำเร็จ จากการทำงานในวัดกรณีศึกษา
ในบริบทต่างๆ โดยหวังว่าองค์ความรู้เหล่านี้ จะได้ส่งต่อไปถึงวัด
ชุมชน นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้
ในการพัฒนาวัดและชุมชนของท่านในอนาคต

หลักสูตรวัดบันดาลใจ

หลักสูตรวัดบันดาลใจ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานของวัดบันดาลใจ มาเป็นระยะเวลา ๗ ปี และเห็นถึงความต้องการชุดความรู้ พื้นฐานส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือช่วยท่านเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด รวมถึงพระลูกวัดและฆราวาส ในการพัฒนา ดูแลอาราม ศาสนสถานและสิ่งแวดล้อมของวัดให้มีคุณภาพที่ดี มีความร่มรื่น สัปปายะ เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม

หลักสูตรวัดบันดาลใจนี้ เน้นการให้กรอบความรู้เบื้องต้น เครื่องมือ วิธีการดำเนินการและกรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากายภาพของวัด โดยเน้นการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทของตนเอง

หลักสูตรวัดบันดาลใจ

หลักสูตรวัดบันดาลใจ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานของวัดบันดาลใจ มาเป็นระยะเวลา ๗ ปี และเห็นถึงความต้องการชุดความรู้ พื้นฐานส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือช่วยท่านเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด รวมถึงพระลูกวัดและฆราวาส ในการพัฒนา ดูแลอาราม ศาสนสถานและสิ่งแวดล้อมของวัดให้มีคุณภาพที่ดี มีความร่มรื่น สัปปายะ เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม

หลักสูตรวัดบันดาลใจนี้ เน้นการให้กรอบความรู้เบื้องต้น เครื่องมือ วิธีการดำเนินการและกรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากายภาพของวัด โดยเน้นการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทของตนเอง
การออกแบบผังแม่บท
การปรับภูมิทัศน์ของวัด
การออกแบบอาคารในวัด
การจัดการน้ำในวัด
การออกแบบและปรับปรุงวัดโบราณสถาน
การออกแบบและจัดทำนิทรรศการในวัด

งานวิจัย

การออกแบบผังแม่บท
งานวิจัยฉบับอ่านง่าย