ปฏิจจสมุปบาท
11 เมษายน 2562
กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่
ดูงานครุสติ อาศรม รุ่งอรุณ
9 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ทีมงานวัดบันดาลใจได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่สถานปฏิบัติธรรมคุรุสติสถาน สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ
จากแนวคิดทางสถาปัตยกรรม...สู่การออกแบบวัด
2 เมษายน 2562
“หากวัดได้รับการออกแบบ ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์เดิมที่วางไว้ แต่ไม่นำไปสู่การเรียนรู้ธรรมะที่สร้างปัญญา และแนวทางแห่งการหลุดพ้นตามหลักของพุทธศาสนา ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้”
การทํางานร่วมกัน พระ และ นักออกแบบ ในงานสถาปัตยกรรม
2 เมษายน 2562
เมื่อพระผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องการพื้นที่ที่เอื้อต่อการเข้าใจธรรมะ นักออกแบบจึงใช้กระบวนการ ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมทํางานถวาย
การทํางานร่วมกัน พระ และ นักออกแบบ ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
2 เมษายน 2562
ทําความเข้าใจพื้นฐานว่าพระพุทธศาสนามองสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอย่างไร สัปปายะคืออะไร เพื่อนํามาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวัดได้อย่างเหมาะสม
วัดป่าสุขสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2 เมษายน 2562
ถ้าวัด...ได้เรียนรู้หลักการออกแบบศาสนสถาน จะช่วยให้วัดปรับภูมิทัศน์ และสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
ถอดรหัสพุทธธรรมนำสู่พุทธสัญลักษณ์
1 เมษายน 2562
ในงานออกแบบวัดบันดาลใจ หากวัดได้รับการออกแบบภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์เดิมที่วางไว้แต่ไม่นำไปสู่การเรียนรู้ธรรมะที่สร้างปัญญา และแนวทางแห่งการหลุดพ้นตามหลักของพุทธศาสนา
“ถอดรหัสพุทธธรรม”
1 เมษายน 2562
เมื่อผมได้มีโอกาสมาทำโครงการวัดภูเขาทอง ผมรู้สึกประหลาดใจที่วิถีชีวิตนักออกแบบซึ่งผมใช้ ชีวิตอยู่ทุกวันมาตรงกับหลักไตรภูมิ ผมมีวิถีทางการออกแบบอยู่ ๒ ทางคือ “COLOURFUL DESIGN” กับ “SIMPLICITY DESIGN”
พื้นที่ไตรพิชบุญกิริยาวัตถุ ทาน - ศีล - ภาวนา
1 เมษายน 2562
Dana giving - Sila precepts - Bhavana mental cultivation
เรียนรู้ธรรม(ชาติ) โรงเรียนต้นไม้
1 เมษายน 2562
คณะพุทธนิคมเชียงใหม่ มีความต้องการสืบสานปณิธานเจ้าชื่น ผู้พลิกฟื้นวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้ในวัด

แนะนำองค์ความรู้

วัดนางชี
21 มกราคม 2562
เมื่อเวลาผ่านล่วงมาวัดก็ต้องพัฒนาตามเหตุและปัจจัย โดย วัดร่วมกับสถาปนิกให้พัฒนาผังแม่บทของวัด โดย คำนึงถึง ผังโบราณทัศนียภาพที่จะเกิดขึ้นใหม่ และการใช้งานที่เหมาะสมในปัจจุบัน
จริยศิลป์เชียงใหม่
21 มกราคม 2562
เมื่อพญามังรายปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ทรงมีคติความเชื่อว่าเมืองจะรุ่งเรืองและมั่นคงได้ จะต้องมีพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณของเมือง
เทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม
14 มกราคม 2562
ภาพจิตรกรรมไทยตามผนังโบสถ์และวิหารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเรื่องราวทางพุทธศาสนา