เทศนาสร้าง “ปัญญา”
1 เมษายน 2562
สังคมในยุคปัจจุบัน คนมีความทุกข์มากขึ้น วัดจึงกลายพึ่งทางใจใกล้บ้านที่ดีที่สุด วัดชลประทานรังสฤษฏ์มีพื้นที่ลานหินโค้งและโรงเรียน
การเผยแผ่สื่อธรรมะที่สมสมัย
1 เมษายน 2562
วัดญาณเวศกวันได้สร้างหอสมุดญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้แก่ญาติโยมได้เจริญบุญกุศลตามหลัก “ไตรพิธบุญกิริยาวัตถุ” โดยเฉพาะ
ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา
1 เมษายน 2562
กิจกรรมอาสาพาใจมาอนุรักษ์ วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูหนังหาแก่นธรรม
28 มีนาคม 2562
ดูหนังหาแก่นธรรมเป็นกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ธรรมะผ่านสื่อภาพยนตร์
ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด
22 มีนาคม 2562
ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฟื้นฟูโรงภาพปริศนาธรรม ที่วัดอุโมงค์
22 มีนาคม 2562
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ฟื้นฟูโรงภาพปริศนาธรรม ที่วัดอุโมงค์
๑๐ รอยธรรม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
22 มีนาคม 2562
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

แนะนำองค์ความรู้

วัดนางชี
21 มกราคม 2562
เมื่อเวลาผ่านล่วงมาวัดก็ต้องพัฒนาตามเหตุและปัจจัย โดย วัดร่วมกับสถาปนิกให้พัฒนาผังแม่บทของวัด โดย คำนึงถึง ผังโบราณทัศนียภาพที่จะเกิดขึ้นใหม่ และการใช้งานที่เหมาะสมในปัจจุบัน
จริยศิลป์เชียงใหม่
21 มกราคม 2562
เมื่อพญามังรายปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ทรงมีคติความเชื่อว่าเมืองจะรุ่งเรืองและมั่นคงได้ จะต้องมีพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณของเมือง
เทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม
14 มกราคม 2562
ภาพจิตรกรรมไทยตามผนังโบสถ์และวิหารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเรื่องราวทางพุทธศาสนา