การจัดการระบบสัญจรและที่จอดรถ
28 มีนาคม 2562
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่วัดทำกิจกรรม เป็นจำนวน มาก ถนนตัดผ่านเข้าไปได้ทั่ววัด
การจัดการสังฆทานล้นวัด
28 มีนาคม 2562
วัดญาณเวศกวันเป็นวัดที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือศรัทธาต่อเจ้าอาวาส สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นอย่างมาก รวมถึงบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น พระสงฆ์ ในวัดมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มุ่งเน้นการเผยแผ่หลักพุทธธรรมผ่าน การเทศน์และการแจกหนังสือ
การจัดการระบบล้างจานและคัดแยกขยะ
28 มีนาคม 2562
วัดป่าโนนกุดหล่มเป็นวัดที่ค่อยๆ สร้างขึ้นมาตามกำลังของชาวบ้าน เพื่อเผยแผ่ธรรม ที่โยงวิถีชีวิต ชาวบ้านกับวิถีพุทธที่แท้จริง จึงมีผู้ศรัทธาในแนวทางการเผยแผ่ธรรมของพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม ทั้งในชุมชน

แนะนำองค์ความรู้

วัดนางชี
21 มกราคม 2562
เมื่อเวลาผ่านล่วงมาวัดก็ต้องพัฒนาตามเหตุและปัจจัย โดย วัดร่วมกับสถาปนิกให้พัฒนาผังแม่บทของวัด โดย คำนึงถึง ผังโบราณทัศนียภาพที่จะเกิดขึ้นใหม่ และการใช้งานที่เหมาะสมในปัจจุบัน
จริยศิลป์เชียงใหม่
21 มกราคม 2562
เมื่อพญามังรายปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ทรงมีคติความเชื่อว่าเมืองจะรุ่งเรืองและมั่นคงได้ จะต้องมีพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณของเมือง
เทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม
14 มกราคม 2562
ภาพจิตรกรรมไทยตามผนังโบสถ์และวิหารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเรื่องราวทางพุทธศาสนา