จริยศิลป์สัญจร
4 เมษายน 2562
เพื่อให้พระสงฆ์เชื่อมโยง พุทธศิลป์เข้ากับแก่นธรรม ในการถ่ายทอด “ธรรม”
การอบรมหลักสูตรจริยศิลป์เพื่อปฏิบัติจิตรกรรมไทยโดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม
3 เมษายน 2562
โดย โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๖-๑๐ เดือน พฤศจิกายัน ๒๕๖๑
ของเก่า เล่าใหม่
29 มีนาคม 2562
วัดนางชีเป็นวัดเก่าแก่ย่านฝั่งธน ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในชุมชนเก่า วัดนี้เหมือนเป็นวัดที่ถูกลืม ผู้คนไม่ค่อยเข้าวัดมากนัก ทั้งที่เป็นวัดที่สงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้

แนะนำองค์ความรู้

วัดนางชี
21 มกราคม 2562
เมื่อเวลาผ่านล่วงมาวัดก็ต้องพัฒนาตามเหตุและปัจจัย โดย วัดร่วมกับสถาปนิกให้พัฒนาผังแม่บทของวัด โดย คำนึงถึง ผังโบราณทัศนียภาพที่จะเกิดขึ้นใหม่ และการใช้งานที่เหมาะสมในปัจจุบัน
จริยศิลป์เชียงใหม่
21 มกราคม 2562
เมื่อพญามังรายปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ทรงมีคติความเชื่อว่าเมืองจะรุ่งเรืองและมั่นคงได้ จะต้องมีพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณของเมือง
เทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม
14 มกราคม 2562
ภาพจิตรกรรมไทยตามผนังโบสถ์และวิหารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเรื่องราวทางพุทธศาสนา