ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
งานที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ มาจากผลการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื้นฟูบทบาทการพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา วัดในโครงการวัดบันดาลใจ" ซึ่งผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อการเผยแพร่แก่สาธารณชน ให้อ่านเข้าใจโดยง่ายขึ้น เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันรับทราบว่า การฟื้นวัดคืนเมืองนั้นมิได้เป็นเรื่องฝันเฟื่อง หากเป็นไปได้จริง และยังอาจเป็นจริงได้มากขึ้นเป็นลำดับด้วย หากเข้าใ
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
ชีวิตที่ดีงามในทัศนะของพุทธศาสนา คือชีวิตที่มีความปกติสุขทางกาย มีปัจจัยสี่พอเพียงไม่อดอยากยากแค้น ไร้โรคภัยไข้เจ็บ มีความสัมพันธ์ราบรื่นกับผู้อื่น ปลอดพ้นจากการเอาเปรียบเบียดเบียน มีความสุขทางใจ แจ่มใส เบิกบาน ไม่มีความกลัดกลุ้มคับแค้นใจ ขณะเดียวกันก็มีปัญญาสามารถแก้ทุกข์ให้แก่ตนเองได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นชีวิตที่เจริญงอกงามตามหลักภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา)

แนะนำองค์ความรู้

วัดนางชี
21 มกราคม 2562
เมื่อเวลาผ่านล่วงมาวัดก็ต้องพัฒนาตามเหตุและปัจจัย โดย วัดร่วมกับสถาปนิกให้พัฒนาผังแม่บทของวัด โดย คำนึงถึง ผังโบราณทัศนียภาพที่จะเกิดขึ้นใหม่ และการใช้งานที่เหมาะสมในปัจจุบัน
จริยศิลป์เชียงใหม่
21 มกราคม 2562
เมื่อพญามังรายปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ได้ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ทรงมีคติความเชื่อว่าเมืองจะรุ่งเรืองและมั่นคงได้ จะต้องมีพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณของเมือง
เทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม
14 มกราคม 2562
ภาพจิตรกรรมไทยตามผนังโบสถ์และวิหารต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเรื่องราวทางพุทธศาสนา