สื่อของ
โครงการ

ขอเชิญรับชมรับฟัง สื่อของโครงการวัดบันดาลใจ ที่รวบรวมภาพ
เสียง ตัวหนังสือ ที่มีการบันทึกเรื่องราว ผลงานการวิจัย การถอดความรู้
ตั้งแต่ปีที่ ๑ ของการทำงาน (พ.ศ.๒๕๕๘) และได้มีการสั่งสมชุดความรู้ เนื้อหา
ที่มีการนำเสนอในแง่มุมต่างๆของการทำ “วัดบันดาลใจ” จนถึงปัจจุบัน

Highlight

บทความ

วิดีโอ

E-Book

รูปภาพ

เสียง