๙ วัดบันดาลใจ

"วัดบันดาลใจ" โครงการที่จะพลิกฟื้นวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ