วัดบันดาลใจ
วัดในโครงการ
o
วัดศูนย์การเรียนรู้

วัดที่มีการพัฒนาร่วมกับโครงการวัดบันดาลใจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสัปปายะอย่างชัดเจน รวมถึงมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะกาย ใจ ปัญญา และสังคม


o
วัดกรณีศึกษา

วัดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ ประเด็นการทำงานที่มีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้


o
วัดพื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์สำหรับคนทุกวัย

วัดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ ประเด็นการทำงานที่มีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้


วัดในโครงการ

วัดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ ประเด็นการทำงานที่มีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้


วัดกลาง
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี