วัดกรณีศึกษา

วัดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ ประเด็นการทำงานที่มีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้ ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อวัดกรณีศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ วัดกลาง, วัดญาณเวศกวัน, วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร, วัดโพธิ์เผือก, วัดภูเขาทอง, วัดวังตะวันตก, วัดสุทธิจิตตาราม, วัดหลวงประชาบูรณะ, วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดกลาง
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดญาณเวศกวัน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วัดโพธิ์เผือก
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัดภูเขาทอง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดวังตะวันตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดสุทธิจิตตาราม
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วัดหลวงประชาบูรณะ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่