จิตอาสา

เป็นพื้นที่กลางสำหรับวัดที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรภายในวัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่อนำวัดสู่การพัฒนาตามหลักสัปปายะ 4 อาวาสสบาย อาหารสบาย บุคคลสบาย และธรรมสบาย โดยโครงการจะเป็นตัวกลางในการประสานเชื่อมโยงกับฆราวาสกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มนักออกแบบได้แก่ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกร กลุ่มนักสร้างสรรค์กิจกรรม นักบริหารจัดการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์วัดโบราณสถาน การจัดการความรู้ หรือด้านพฤษศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาช่วยทำงานออกแบบและวางแผนปฏิบัติการพัฒนาวัดอย่างเป็นองค์รวม และสร้างการมีส่วนร่วมกับวัด ชุมชน องค์กรต่างๆ ในพื้นทีขับเคลื่อนการทำงานไปสู่การเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  

ภูมิสถาปนิก
สถาปนิก
วิศวกร
อื่นๆ