• E-BOOK

  อ่านหนังสือของเราได้ที่นี่

 • สมัครเป็นวัดเข้าร่วมโครงการ

  กราบนมัสการ ท่านเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการและเรียน คฤหัสถ์ของวัด ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • วัดบันดาลใจ

  " โครงการที่จะชวนทุกคนมาร่วมพลิกฟื้นวัด
    สู่ความหมายที่แท้จริงอย่างสมสมัย "

 • วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

  “ วัดขั้นอุดมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ”

 • วัดสุทธิวราราม

  “ วัดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองที่พักผ่อนทางจิตวิญญาณ
     ของนักเรียน นักท่องเที่ยวและชุมชน ”

โครงการ วัดบันดาลใจ

โครงการวัดบันดาลใจ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของสถาบันอาศรมศิลป์
ที่เห็นความสำคัญของวัดที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในสังคมไทยตั้งแต่
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นพื้นที่ทางธรรม ที่สร้างแสงสว่างแห่งปัญญา
นำพาผู้คนแก้ไขปัญหาด้วยสติสู่การนำทาง แห่งการพ้นทุกข์ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น “รมณียสถาน” ให้กับวัด ให้เป็นอารามที่สงบ ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีสภาวะน่าอยู่ น่าสบาย เอื้อต่อการพักผ่อน สงบจิตใจ
และเรียนรู้ธรรม จึงเป็นงานสำคัญอันดับต้น ที่สถาบันอาศรมศิลป์มองว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะเป็น จุดเริ่มต้นที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเมื่อมีพื้นที่ที่ดี เป้าหมายการฟื้นวัดและศรัทธาของผู้คนที่มีต่อวัดอย่างยั่งยืน คือ การมีกิจกรรมที่ดี การจัดการที่ดี และสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ จึงได้ชักชวนผู้ที่มีแนวคิดเดียวกัน
มาร่วมเป็นภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ

องค์ความรู้ Learning

ถ้าวัดได้เรียนรู้หลักการออกแบบ
ศาสนสถาน จะช่วยให้วัดปรับภูมิทัศน์
และ สร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
 

ข่าวสาร

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อรับข่าวสาร
และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สมัครสมาชิก

ข้อคิดจากการทำงาน