เกี่ยวกับเรา

กัลยา (หยก) จันทร์ทันโอ นักวิจัย

การทำงานวัดบันดาลใจทำให้ได้เรียนรู้วัดในมิติที่หลากหลาย เพราะวัดเป็นสถาบันหนึ่งที่พัฒนาคนในสังคม การทำงานกับวัดจึงทำให้เราได้เรียนรู้สังคมไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ทางธรรม