เกี่ยวกับเรา

รัศวิพร (แอ๋ม) บุญสุขวีระวัฒน์ นักพืชสวน

“ชอบเรียนรู้ สนุกกับการเดินทาง” การได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มรืนโดยเข้าใจบริบทของวัดและชุมชน คือ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ในการทำงาน