องค์ความรู้

การออกแบบวัด

ปรับปรุงกายภาพวัดอย่างไรให้สัปปายะ

การออกแบบกิจกรรม

กิจกรรมธรรมะสมสมัยที่เชื่อมโยง กับวิถีชีวิตยุคใหม่

การจัดการ

จัดระบบให้เกิดสัปปายะสบาย

ถอดบทเรียน/งานวิจัย

บทเรียนจากการทำงานของโครงการ วัดบันดาลใจ

หลักสูตร

แนะนำหลักสูตร / สมัครร่วมเรียนรู้กับโครงการ

ICT เพื่อการเผยแผ่ธรรม

ดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ เอกสาร งานวิจัยและสื่อต่าง ๆ ของโครงการ