หลักการออกแบบภูมิทัศน์
28 สิงหาคม 2562
ทําความเข้าใจพื้นฐานว่าพระพุทธศาสนามองสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอย่างไร สัปปายะคืออะไร เพื่อนํามาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวัดได้อย่างเหมาะส
ดูงานครุสติ อาศรม รุ่งอรุณ
9 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ทีมงานวัดบันดาลใจได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่สถานปฏิบัติธรรมคุรุสติสถาน สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ
จากแนวคิดทางสถาปัตยกรรม...สู่การออกแบบวัด
2 เมษายน 2562
“หากวัดได้รับการออกแบบ ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์เดิมที่วางไว้ แต่ไม่นำไปสู่การเรียนรู้ธรรมะที่สร้างปัญญา และแนวทางแห่งการหลุดพ้นตามหลักของพุทธศาสนา ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้”
วัดป่าสุขสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2 เมษายน 2562
ถ้าวัด...ได้เรียนรู้หลักการออกแบบศาสนสถาน จะช่วยให้วัดปรับภูมิทัศน์ และสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
ถอดรหัสพุทธธรรม
1 เมษายน 2562
นักออกแบบพูดถึงการออกแบบวัดภูเขาทอง โดยใช้การออกแบบ ๒ ทางคือ “COLOURFUL DESIGN” กับ “SIMPLICITY DESIGN”
พื้นที่ไตรพิชบุญกิริยาวัตถุ ทาน - ศีล - ภาวนา
1 เมษายน 2562
Dana giving - Sila precepts - Bhavana mental cultivation
ลดภาวะวัดร้อน
1 เมษายน 2562
# ถ้าวัด...ทำให้พื้นที่ลานจอดรถกับพื้นที่สีเขียวอยู่รวมกันได้อย่างร่มรื่น
การพัฒนาผังแม่บทของวัด
28 มีนาคม 2562
วัดสุทธิฯมีแนวคิดชัดเจนที่จะคืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองและเปิดพื้นที่ให้ญาติโยมได้เข้ามาใช้งาน สภาพปัญหาหลักๆ ของวัด
วัดเก่า ของเรา แต่งก่อน
28 มีนาคม 2562
ศาลา ณ สงขลา เดิมเรียกว่า ศาลา ๔ เป็นศาลาไม้โบราณ สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๗ เดิมเป็นศาลาชั้นเดียว ใช้งานเป็นหอสมุด พบชั้นหนังสือโบราณและหนังสือเก่าหลายเล่ม ต่อมามีการดีดศาลาขึ้นเป็น ๒ ชั้น ชั้นล่างใช้จัดพิธีศพ ส่วนชั้นบนถูกปิดไว้ไม่ได้ใช้งาน

แนะนำองค์ความรู้

ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
สำหรับผู้ที่ห่วงใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และความหวัง เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด ในยามที่ผู้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขาหรือถึงกับเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด โดยศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีมากมาย แต่งานวิจัยที่ท่านจะได้อ่านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดอันเกิดจากการสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำกัดที่วัดในเมืองไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันศาสนาทั่วโลก