การจัดการระบบสัญจรและที่จอดรถ
28 มีนาคม 2562
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่วัดทำกิจกรรม เป็นจำนวน มาก ถนนตัดผ่านเข้าไปได้ทั่ววัด
การจัดการสังฆทานล้นวัด
28 มีนาคม 2562
วัดญาณเวศกวันเป็นวัดที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือศรัทธาต่อเจ้าอาวาส สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นอย่างมาก รวมถึงบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น พระสงฆ์ ในวัดมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มุ่งเน้นการเผยแผ่หลักพุทธธรรมผ่าน การเทศน์และการแจกหนังสือ
การจัดการระบบล้างจานและคัดแยกขยะ
28 มีนาคม 2562
วัดป่าโนนกุดหล่มเป็นวัดที่ค่อยๆ สร้างขึ้นมาตามกำลังของชาวบ้าน เพื่อเผยแผ่ธรรม ที่โยงวิถีชีวิต ชาวบ้านกับวิถีพุทธที่แท้จริง จึงมีผู้ศรัทธาในแนวทางการเผยแผ่ธรรมของพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม ทั้งในชุมชน

แนะนำองค์ความรู้

ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
สำหรับผู้ที่ห่วงใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และความหวัง เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด ในยามที่ผู้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขาหรือถึงกับเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด โดยศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีมากมาย แต่งานวิจัยที่ท่านจะได้อ่านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดอันเกิดจากการสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำกัดที่วัดในเมืองไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันศาสนาทั่วโลก