จริยศิลป์สัญจร
4 เมษายน 2562
เพื่อให้พระสงฆ์เชื่อมโยง พุทธศิลป์เข้ากับแก่นธรรม ในการถ่ายทอด “ธรรม”
ของเก่า เล่าใหม่
29 มีนาคม 2562
วัดนางชีเป็นวัดเก่าแก่ย่านฝั่งธน ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในชุมชนเก่า วัดนี้เหมือนเป็นวัดที่ถูกลืม ผู้คนไม่ค่อยเข้าวัดมากนัก ทั้งที่เป็นวัดที่สงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้

แนะนำองค์ความรู้

ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
สำหรับผู้ที่ห่วงใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และความหวัง เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด ในยามที่ผู้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขาหรือถึงกับเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด โดยศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีมากมาย แต่งานวิจัยที่ท่านจะได้อ่านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดอันเกิดจากการสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำกัดที่วัดในเมืองไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันศาสนาทั่วโลก