สื่อของโครงการ

ทุกวันนี้เรามีวัดเพื่ออะไร?

เพราะในอดีต วิถีชีวิตของเราผูกพันอยู่กับวัด วัดเป็นโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พบปะ เป็นที่เรียนรู้ธรรมะ วัดจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของชีวิตและจิตวิญญาณของสังคมไทย แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป บทบาทของวัดก็เริ่มถูกเปลี่ยนไปด้วย วิถีชีวิตของเราก็เริ่มห่างจากวัด...และวัดก็เริ่มห่างจากชีวิต…
ในวันนี้ จากความร่วมมือของพุทธบริษัทบางส่วนทั้งพระสงฆ์ ชุมชน และเหล่าภาคีเครือข่ายจากสาขาอาชีพต่าง ๆ
loading ...

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ
เพื่อรับข่าวสาร และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว