วัดพื้นที่การเรียนรู้

การพัฒนาผังแม่บทของวัด

วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สืบสาน ต่อยอด งานสถาปัตยกรรมไทย

วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการระบบล้างจานและคัดแยกขยะ

วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ

“เป็นวัดปฏิบัติธรรมที่อยู่กลางเมืองขนาดเล็ก”

วัดหลวงประชาบูรณะ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

“วัดที่เป็นที่พึ่งของคนเมืองควรเป็นอย่างไร”

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ
เพื่อรับข่าวสาร และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว