สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครวัดร่วมของโครงการ

เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้วัดเป็น รมณียสถาน ที่สงบร่มรื่นสวยงาม ฟื้นวัดและศรัทธาของผู้คนที่มีต่อวัดอย่างยั่งยืน

สมัครรับ ข่าวสารโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ
เพื่อรับข่าวสาร และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว