สมัครเข้าร่วมโครงการ

นักออกแบบ
จิตอาสา

โครงการที่จะชวนทุกคน มาร่วมกันพลิกฟื้นวัดสู่ความหมายที่แท้ อย่างสมสมัย

เพราะในอดีต วิถีชีวิตของเราผูกพันอยู่กับวัด วัดเป็นโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พบปะ เป็นที่เรียนรู้ธรรมะ

จิตอาสา
ตามทักษะ

โครงการที่จะชวนทุกคน มาร่วมกันพลิกฟื้นวัดสู่ความหมายที่แท้ อย่างสมสมัย

เพราะในอดีต วิถีชีวิตของเราผูกพันอยู่กับวัด วัดเป็นโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พบปะ เป็นที่เรียนรู้ธรรมะ

จิตอาสา
กิจกรรมวัด

โครงการที่จะชวนทุกคน มาร่วมกันพลิกฟื้นวัดสู่ความหมายที่แท้ อย่างสมสมัย

เพราะในอดีต วิถีชีวิตของเราผูกพันอยู่กับวัด วัดเป็นโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พบปะ เป็นที่เรียนรู้ธรรมะ

สมัครรับ ข่าวสารโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ
เพื่อรับข่าวสาร และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว