โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

วัดจากแดง

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เปิดเรียน พระอาจารย์มหาประนอม 2020

มุมสูงวัดจากแดงวัดจากแดงข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน