“การพัฒนาคน สู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์แบบ”

พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์

วัดควนอุโบสถวัดควนอุโบสถ

-

วัดควนอุโบสถ

-

วัดควนอุโบสถ

-

ข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน