ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ

พุทธศาสนสุภาษิต

พระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุ

ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรืออยู่ในซอยหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้คุณภัทรุตม์ สายะเสวีซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดอุโมงค์ของกรมศิลปากรในขณะนั้นได้เข้าร่วมทำงานอนุรักษ์จิตรกรรมอีกด้วย

วัดนายโรงวัดนายโรงวัดนายโรงวัดนายโรงข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน