รู้เรา รู้เท่า รู้ทัน รู้แก้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้ที่สุดยอด คือรู้อริยสัจ ๔

พระณัฐภพ ขนฺติโก

วัดไผ่เหลืองวัดไผ่เหลือง

วัดไผ่เหลือง (ถนนรัตนาธิเบศร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางรักพัฒนา อำเอภบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดแทบจะหาประวัติไม่ได้ เพราะรกร้างมานานกว่า ๑๕๐ ปี ผู้ใดสร้างและสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานก่อน

วัดไผ่เหลือง

วัดไผ่เหลือง (ถนนรัตนาธิเบศร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางรักพัฒนา อำเอภบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดแทบจะหาประวัติไม่ได้ เพราะรกร้างมานานกว่า ๑๕๐ ปี ผู้ใดสร้างและสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานก่อน

วัดไผ่เหลืองวัดไผ่เหลืองข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน