“... ในเวลาเมื่อพระเจ้าหงสาวดียังประทับอยู่ในพระนครศรีอยุธยานั้น ได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่ง ที่ ตำบลทุ่งภูเขาทอง ขนานนามพระเจดีย์นั้นว่า เจดีย์ภูเขาทอง ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้...”

หนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่า

วัดภูเขาทองวัดภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์สำคัญ ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ด้านตะวันตกเฉียงเหนือไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีความสูงถึง 90 เมตร ส่วนเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นมหาเจดีย์สำคัญที่อยู่นอกเกาะด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่สูงกว่าเจดีย์ภูเขาทองเพียง 2 เมตร

วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง และ เจดีย์ภูเขาทอง ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับด้วยกันทั้งที่เป็นเอกสารไทยและเอกสารต่างประเทศ

ข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน