“ทำวัดให้เป็นวัด”

พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม

วัดสุทธิวรารามวัดสุทธิวรารามวัดสุทธิวรารามวัดสุทธิวรารามวัดสุทธิวรารามข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน