เจดีย์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

เจดีย์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม  

 

          เจดีย์วัดอุโมงค์เป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังวงกลมซ้อนกัน ๓ ชั้น รองรับองค์ระฆังทรงกลมขนาดใหญ่ โดยมีเข็มขัดรัดองค์ระฆังเจดีย์ เหนือขึ้นไปเป็นบังลังค์ในผังสี่เหลี่ยม รองรับก้านฉัตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดากึ่งร้อยตัวยืนอยู่โดยรอบ ถัดไปเป็นปล้องไฉน ปัทมบาท และปลียอด

          โครงสร้างของเจดีย์วัดอุโมงค์ที่มีองค์ระฆังในผังกลมขนาดใหญ่ และบัลลังก์ในผังสี่เหลี่ยม แสดงให้เห็นถึงต้นแบบที่มีอยู่ในศิลปะแบบลังกา อย่างไรก็ตาม เป็นที่รับรู้กันว่า เจดีย์วัดอุโมงค์มิได้มีอิทธิพลจากศิลปะลังกาโดยตรง แต่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบลังกาที่ผ่านมาทางศิลปะพม่าสมัยพุกาม (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๙) อีกทอดหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากเจดีย์วัดอุโมงค์มีองค์ประกอบบางประการที่ไม่พบในศิลปะลังกา เช่น การเจาะช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวบริเวณท้องไม้ที่ชุดฐานรับองค์ระฆัง อันเป็นสิ่งที่ไม่พบในศิลปะลังกา แต่พบได้ทั่วไปในเจดีย์ทรงระฆังศิลปะพม่าสมัยพุกาม หรือ การที่เจดีย์วัดอุโมงค์มีลวดลายประดับที่ใช้เข็มขัดรัดองค์ระฆัง ซึ่งไม่พบในศิลปะแบบลังกา แต่กลับพบในเจดีย์ศิลปะแบบพม่าสมัยพุกาม เช่น เจดีย์หมายเลข ๑๑๒๔ เมืองพุกาม อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้น จากรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์จึงเชื่อได้ว่า อายุการสร้้างเจดีย์วัดอุโมงค์ควรจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งตรงกับสมัยของพญามังราย ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่

          นอกจากนี้ กรุภายในเจดีย์ ยังปรากฎภาพเขียนพระพุทธรูปแบบเชียงแสนด้วยสีแดง ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ มีเรือนแก้ว แล้วปิดทองบนภาพเป็นบางแห่ง ผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีภาพเขียนพระพุทธรูปเรียงกันเป็นแถวๆ ละ ๗ องค์ มีทั้งหมด ๔ แถว ซ้อนกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลของศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐


จำนวนคนดู : 208
แท็ก : วัดอุโมงค์สวนพุทธรรม