เกี่ยวกับเรา

แรงบันดาลใจ INSPIRATION

“ เป็นไปได้ไหม หากเราจะร่วมกันพลิกฟื้นวัดกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นพื้นที่แห่งชีวิตและจิตวิญญาณ และตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ”
โครงการวัดบันดาลใจมีจุดเริ่มต้นจากการเชิญชวน ๙ วัดนำร่อง
ที่สนใจที่จะเป็นกรณีศึกษาการพัฒนาวัดต้นแบบการเรียนรู้ด้านการออกแบบ
และการจัดการวัดในบริบทต่างๆ แก่วัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
ต่อมาเริ่มมีวัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการจัดทผังแม่บท
และมีแผนพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่และอาคารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับกิจกรรมของวัดได้อย่างเหมาะสม
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการออกแบบระบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับบริบทวันนั้นๆ ตามแนวคิด รมณียสถานเพื่อการศึกษาและปฏิบัติ พัฒนาสุขภาวะ
กาย จิตใจ และปัญญา เป็นพื้นที่การเรียนรู้วิถีศิลปวัฒนธรรมชุมชนอย่างสรร้างสรรค์และทันสมัย
โดยมีหลักการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดองค์ประกอบที่สำคัญของการเป็น "วัดบันดาลใจ"
ได้แก่ สถานที่เป็นรมณีย์ มีศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมสมสมัย

แนวคิดการทำงาน CONCEPT

โครงการวัดบันดาลใจมีจุดเริ่มต้นจากการเชิญชวน ๙ วัดนำร่องที่สนใจที่จะเป็นกรณีศึกษาการพัฒนาวัดต้นแบบการเรียนรู้ ด้านการออกแบบและการจัดการวัดในบริบทต่างๆ แก่วัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ต่อมาเริ่มมีวัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการจัดทำผังแม่บทและมีแผนพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของวัดอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่และอาคารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับกิจกรรมของวัดได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันเกิดวัดศูนย์การเรียนรู้ และวัดกรณีศึกษา จากวัดเครือข่ายทำงานร่วมกับโครงการวัดบันดาลใจ อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆที่พร้อมจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ ดูงานให้แก่วัดและชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงได้มีการถอดบทเรียนจากการทำงาน การพัฒนาหลักสูตร คู่มือการเรียนรู้ (How To) เผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อให้พระและชุมชน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดได้ด้วยตัวท่านเอง หรือสามารถมีความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับนักออกแบบวิชาชีพ วิศวกร หรือผู้รับเหมาก่อสร้างได้ โดยการพัฒนาทางกายภาพนั้น ยังคงยึดหลักพระธรรมวินัย ตอบโจทย์การเป็นวัดที่มีบทบาทหลักในการเผยแผ่ธรรมตามหลักพุทธศาสนา และการสงเคราะห์สังคมในมิติต่าง ๆ

เราทำอะไร WHAT WE DO

 • ยุทธศาสตร์การทำงาน
 • ขั้นตอนการทำงาน
 • ขอบเขตการทำงาน
 • เครือข่ายของโครงการ
 • นักออกแบบของโครงการ

ยุทธศาสตร์การทำงาน

๑. พัฒนาวัดเป็นสัปปายะสถาน วัดบันดาลใจ
๒. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างพุทธบริษัทเข้มแข็ง ฟื้นวัดเป็นสัปปายยะและพัฒนาจิตวิญญาณ
๓. จัดการองค์ความรู้ งานวิจัย ถอดบทเรียนการทำงาน พร้อมจัดทำสื่อเผยแพร่ในหลากหลายรูปแบบ
๔. เชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนากลไกเขิงนโยบายกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย่างยั่งยืน
๕. สื่อสารเผยแพร่โครงการสู่สาธารณะ

๕ ขั้นตอนการทำงาน

๑. รับสมัครวัดที่สนใจ: ส่งใบสมัคร และเข้าร่วมหลักสูตร "วัดบันดาลใจ" คณะทำงานจะลงพื้นที่เพื่อประเมินวัด
๒. เข้าร่วมโครงการ : จับคู่นักออกแบบที่เหมาะสมกับวัด และให้คณะทำงานลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจโจทย์และความต้องการของวัด
๓. การวางผังแม่บทและแผนพัฒนาวัด : วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัดและจัดทำรางวัด เพื่อนำรางวัดมาทำผังแม่บท และจัดทำแผนการพัฒนาวัดต่อไป
๔. การออกแบบและก่อสร้าง : ออกแบบรายละเอียดด้านงานภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรม และจัดทำแผนงบประมาณเพื่อการดำเนินการก่อสร้าง
๕. หลังก่อสร้าง : วัดจัดกิจกรรมเพื่อลองใช้พื้นที่จริงและติดตามประเมินผลเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้

ขอบเขตการทำงาน ๔ ด้าน

๑.กายภาพ : การจัดทำผังแม่บท การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม
๒.กิจกรรม : สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพระ ในด้านการถ่ายทอดธรรมะ และกระบวนการเรียนรู้
๓.พัฒนาบุคลากร : พัฒนาและส่งเสริมให้พระสงฆ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีทักษะ และมีศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔.การบริหารจัดการ : วางระบบการบริหารจัดการภายในวัดด้านต่างๆ เช่น การจัดการขยะ สังฆทาน เป็นต้น

เครือข่ายของโครงการ

ในระยะเวลา ๕ ปีของการดำเนินงานโครงการ วัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๕ วัดทั่วประเทศที่มีการจัดทำผังแม่บท มีการออกแบบและพัฒนาทางกายภาพตามหลักสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผัง ริเริ่มกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์ สัปปายะ และความศรัทธาผ่านกระบวนการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา นักออกแบบจิตอาสา สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งที่เป็นบริษัทจำนวนกว่า ๓๐ บริษัท และรายบุคคลกว่า ๕๐ คนมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการจัดการน้ำจากกรมชลประทาน ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลกนักพฤกษศาสตร์ วิศวกรด้านต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลนักออกแบบของโครงการ

คณะทำงาน Our teamwork

ฝากถึงเรา

โปรดแจ้งเรื่องที่คุณต้องการติดต่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้านล่าง โดยระบุเรื่องที่ต้องการติดต่อโดยละเอียดเพื่อความสะดวกในการบริการของเจ้าหน้าที่และรอการตอบกลับนะคะ

ติดต่อเรา

 • โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25
  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ 10150
 • 02-490-4744 ต่อ 307
 • watbundanjai@gmail.com
 • จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 น.
 • Facebook: วัดบันดาลใจ